A-Z list
Server #1

Code 8 จะเล่าเรื่องราวโลกในอนาคตอันใกล้ เมื่อมนุษย์โลกราวๆ 4% ของประชากรทั้งหมดกลายเป้นผู้มีพลังพิเศษติดตัวมา แต่รัฐบาลไม่ยอมรับการมีตัวตนของคนกลุ่มดังกล่าว และยังพยายามจะกดขี่พวกเขาจากความไม่รู้และหวาดกลัวในพลังของเหล่าคนเหนือมนุษย์พวกนี้ ทำให้เกิดกฎหมายพิเศษที่ควบคุมชีวิตและความเป็นอยู่ รวมไปถึงการจำกัดบริเวณ และการสร้างหุ่นยนต์ออกไล่ล่าเหล่าผู้ใช้พลังดังกล่าวที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ด้วย

In a world where people with “special” abilities are living in poverty, Conner Reed (Robbie Amell) is a powerful young man who is struggling to pay for his ailing mother’s medical treatment. To earn money, he joins a lucrative criminal world led by Garrett (Stephen Amell), who works for a drug lord (Greg Bryk).

ดูทั้งหมด...