A-Z list
Server #1

หลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นักจิตวิทยาด้านอาชญากรรมฟื้นคืนสติเพียงเพื่อจะพบว่าเธอเป็นผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชเดียวกันกับที่จ้างเธออยู่ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าเธอจะถูกกล่าวหาว่าฆ่าสามีของเธอ – แต่เธอไม่มีความทรงจำในการกระทำความผิด เมื่อเธอพยายามฟื้นความทรงจำและโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานของเธอให้เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเธอ วิญญาณพยาบาทก็ใช้เธอเป็นตัวประกันทางโลก ซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกผิดมากขึ้น

After a car crash, a criminal psychologist regains consciousness only to find that she’s a patient in the same mental institution that currently employs her. It seems she’s been accused of murdering her husband—but she has no memory of committing the crime. As she tries to regain her memory and convince her co-workers of her innocence, a vengeful spirit uses her as an earthly pawn, which further convinces everyone of her guilt.

ดูทั้งหมด...