A-Z list
Server #1

เพื่อช่วยบริษัทรถบัสที่ป่วยของพ่อของเธอ Adaeze ที่มีความสามารถแต่ถูกมองข้ามไปตลอดกาลต้องหาวิธีที่จะทำงานร่วมกับคุณลุง Godswill ที่ขี้ขลาด

In order to save her father’s ailing bus company, competent but perennially overlooked Adaeze must find a way to work alongside feckless uncle Godswill.

ดูทั้งหมด...