A-Z list
Server #1

เทคโนโลยีทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น หรือบางทีมันอาจจะทำให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้เกินไปหน่อย แต่คุณสามารถเชื่อใจใครสักคนได้มากแค่ไหน? ด้วยบริการแชร์รถใหม่ คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะขึ้นรถด้วย หรือถ้าคุณจะออกไป

Technology brings us closer. Or perhaps it brings strangers, a little too close. But how much can you really trust someone? With a new ride share service, you never know who will be getting in a car with. Or if you’ll ever get out.

ดูทั้งหมด...