A-Z list
Server #1

เพื่อปกป้องการค้นพบของพ่อ ลูคัสและผองเพื่อนทั้งห้าของเขาได้ออกผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อค้นหาชิ้นส่วนของดาวหางที่ผ่านไปซึ่งตกลงมาใกล้บ้านเกิดของพวกเขาในปี 1950

In order to protect his father’s discovery, Lucas and his five friends go on the adventure of a lifetime to find the piece of a passing Comet that crash lands near their hometown in the 1950’s.

ดูทั้งหมด...